Tysiące firm i branż w jednym miejscu.Bądź pośród nich!


Regulamin

Business Development Center Sp. z o.o.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Korzystając z serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się
a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 2
Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna która nie posiada
osobowości prawnej, - korzysta z zasobów serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl, zarówno
wchodząc na serwis , jak i w wyniku działań handlowych zamawiając wpis na
www.businessdevelopmentcenter.pl.
2) Administrator – właściciel Serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl - firma Business
Development Center, mająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Sasankowej 17.
3) Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie
i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.businessdevelopment.pl
świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na
rzecz Użytkowników.
§ 3
1. Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi
narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z
Użytkownikami podczas działań handlowych.
2. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT
zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania zawartej umowy w przypadku nie uregulowania ustalonej kwoty w ciągu 1 miesiąca od wykonania usługi. Brak zapłaty traktuje się jako rezygnację Użytkownika z zamówionej usługi.  Na tą okoliczność zostanie wystawiona korekta faktury Vat

§ 4
Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie
www.businessdevelopmententer.pl nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Administratora.
§ 5
Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).
§ 5
Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników.
Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne
dane identyfikujące go na tle innych użytkowników, takie jak adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres
poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne
dane. Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w
związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są
chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie
użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Rozdział 2
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi
§ 7
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu
internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu
internetowego www.businessdevelopmentcenter.pl w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz
oprogramowania serwisu.
Rozdział 3
Postępowanie reklamacyjne
§ 8
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące
dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres:
kontakt@businessdevelopentcenter.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w
reklamacji.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 9
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.
Dodano 15.01.2013