Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się

a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna która nie posiada

osobowości prawnej, - korzysta z zasobów serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl, zarówno

wchodząc na serwis , jak i w wyniku działań handlowych zamawiając wpis na

www.businessdevelopmentcenter.pl.

2) Administrator – właściciel Serwisu www.businessdevelopmentcenter.pl - firma Business

Development Center Sp. z o.o., mająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Sasankowej 17.

3) Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie

i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.businessdevelopment.pl

świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na

rzecz Użytkowników.

§ 3

1. Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi

narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z

Użytkownikami podczas działań handlowych.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT

zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania zawartej umowy w przypadku nie uregulowania ustalonej kwoty w ciągu 1 miesiąca od wykonania usługi. Brak zapłaty traktuje się jako rezygnację Użytkownika z zamówionej usługi. Na tą okoliczność zostanie wystawiona korekta faktury Vat

§ 4

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie

www.businessdevelopmententer.pl nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w

stosunku do Administratora.

§ 5

Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).

§ 5

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne

dane identyfikujące go na tle innych użytkowników, takie jak adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres

poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne

dane. Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w

związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są

chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie

użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą

elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Rozdział 2

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 7

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu

internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu

internetowego www.businessdevelopmentcenter.pl w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz

oprogramowania serwisu.

Rozdział 3

Postępowanie reklamacyjne

§ 8

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące

dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres:

kontakt@businessdevelopentcenter.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w

reklamacji.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 9

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.

Dodano 15.01.2021